مشخصات فردی
  خدمت نظام وظیفه
  وضعیت تاهل
  سوابق تحصیلی
  سوابق کاری
  اطلاعات تکمیلی
  میزان آشنایی با زبان انگلیسی
  میزان تسلط به نرم افزارهای عمومی و تخصصی
  دوره های تخصصی گذرانده شده
  کتاب و مقاله
  توضیحات

   تکميل فرم فوق هيچگونه تعهدی جهت استخدام و انجام مصاحبه ايجاد نمی نمايد.
   کليه مدارک ارائه شده به هيچ عنوان مسترد نمی گردد.
   به فرمهای ناقص ترتیب اثری داده نخواهد شد.
  BUY NOW